Reilu kilpailu

Toimintaohje Lapin urheiluakatemiassa

Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK ry:n koordinoima reilun kilpailun ohjelma on osa urheilujärjestöjen ja -toimijoiden vastuullisuusohjelmaa, joka kattaa koko urheiluyhteisön. Lapin urheiluakatemialla on käytössään ohjelman toteuttamiseen liittyvä toimintaohje, jonka avulla konkretisoidaan antidopingtyöhön ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät toimenpiteet.

Puhtaan ja reilun urheilun edistäjä

Kuulumme Suomen Olympiakomitean reilun kilpailun ohjelman alle, ja olemme näin sitoutuneet kyseisen ohjelman yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin. Olympiakomitean ohjelman mukaisesti käytössämme on ohjelmien toteuttamiseen liittyvä toimintaohje, jonka avulla konkretisoimme antidopingtyöhön sekä kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät toimenpiteet.

Urheiluakatemiana meillä on tärkeä rooli edistää puhdasta ja reilua urheilua omalla alueellamme Lapissa.

Toimintaohje

Reilu kilpailu Lapin urheiluakatemiassa

 • Koulutus

  Koulutuksiemme tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioissa sekä kilpailumanipulaation torjunnassa, mutta myös valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Prioriteettimme on, että urheilija tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksiemme kautta. Suunnittelemme koulutustoimenpiteemme vuositasolla, ottaen huomioon erilaiset kohderyhmät.

  Oppilaitokset

  Lapin urheiluakatemia ja Santasport Lapin Urheiluopisto edesauttavat paikallisesti, että verkostoon kuuluvissa yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa reilun kilpailun sisällöt ovat esillä, hyödyntäen olemassa olevia materiaaleja, kuten Kasva urheilijaksi- ja Kehity huippu-urheilijaksi -harjoituskirjoja sekä SUEK:n verkkokoulutuksia.

  Järjestämissämme yläkoululeirityksissä painopiste on urheilijaksi kasvamisessa, sisältöihin tutustumisessa, reilun pelin hengessä sekä siihen liittyvissä arvoissa. Olemme luoneet yläkoulutoimintaan omat pelisäännöt, joissa määritellään muun muassa urheilijan vastuut ja oikeudet. Pelisäännöt sisältävät kaikkien mukana olevien toimijoiden toimintatapamallit. Pelisäännöt allekirjoitetaan urheilijan ja hänestä vastuussa olevan huoltajan toimesta.

  Toisen asteen koulutuksissamme SUEK:n verkkokoulutusten suorittaminen lukeutuu osaksi Kehity huippu-urheilijaksi -luentoja, jotta varmistumme siitä, että urheilijat ymmärtävät sisältöihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa urheilijana niin antidopingtoiminnassa kuin kilpailumanipulaation torjunnassakin. Tämän lisäksi jaamme akatemiaurheilijoillemme SUEK:n antidopingohjeen.

  Korkeakoulut

  Otamme huomioon korkeakouluissa opiskelevien urheilijoiden tavoittamisen, jotta urheilijat ymmärtävät heitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet urheilijana sekä antidopingasioissa että kilpailumanipulaation torjunnassa. Varmistamme ja varmennamme, että korkeakouluissa opiskelevat urheilijamme suorittavat SUEK:n verkkokoulutukset asianmukaisesti. Lähetämme uusille urheilijoillemme SUEK:n tarjoaman ohjekirjeen, kun urheilija liittyy urheiluakatemian toimintaan mukaan.

  Valmentajat

  Valmentajiltamme vaaditaan SUEK:n verkkokoulutusten suorittaminen hyväksytysti. Hyödynnämme koulutus- ja tiedottamiskanavina muun muassa viisi kertaa vuodessa järjestettäviä valmentajien jaksokoulutuksia sekä muutaman kerran vuodessa pidettäviä moniammatillisia tiimikokoontumisia. Valmentajamme ovat tärkeitä viestinviejiä myös paikallisten urheiluseurojen suuntaan.

  Vanhemmat

  Yläkoululeirityksemme vanhempainilloissa tuomme antidopingasiat esille kerran vuodessa, jotta vanhemmat tiedostavat urheilijan kuulumisen antidopingsäännöstön piiriin ja ymmärtävät, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Vanhempainillat järjestetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijoiden vanhemmille mahdollisuuden Kasvata urheilijaksi -oppaaseen, josta he löytävät myös sisältöä aiheesta. Urheilijan huoltaja allekirjoittaa urheilijan pelisäännöt urheilijan ohella.

  Toimihenkilöt ja luottamusjohto

  Varmistamme, että henkilökuntamme ja luottamusjohto ovat tietoisia antidopingasioista, kilpailumanipulaation torjunnasta sekä urheiluakatemiaa koskevasta toimintaohjeesta. Vastuullisen urheilun säännöstöt ja toiminnan läpinäkyvyys rakennetaan osana Lapin urheiluakatemian johtoryhmän rullaavaa strategiatyötä.

  Koulutustapana toimivat SUEK:n verkkokoulutukset sekä Santasport Lapin Urheiluopiston SUEK:n kouluttaman vastuuhenkilön pitämät luennot ja koulutukset. SUEK:n kouluttama vastuuhenkilö pitää huolen ja varmistaa, että koulutuksissa hyödynnetään SUEK:n ajantasaisia koulutusmateriaaleja.

 • Viestintä

  Hyvä toiminta tarvitsee näkyvyyttä sekä ohjeistuksen viestinnästä. Tehokkaalla viestinnällä pidämme asian esillä, jolloin urheilijat, eivätkä muut toimijat unohda antidopingasioita tai kilpailumanipulaation torjuntaa. Kun asiat ovat esillä, niistä tulee luonnollinen osa toimintaa ja arvopohjaa, jolloin valitettavilta vahingoilta on suurempi todennäköisyys säästyä. Viestintä kertoo myös ulospäin urheiluakatemiamme arvopohjasta ja -valinnoista.

  Viestintäkampanjat

  Toteutamme reiluun kilpailuun liittyviä viestintäkampanjoita ympäri vuoden. Näitä ovat muun muassa huhtikuisin vietettävä kansainvälinen Play True -päivä, jolloin nostamme omassa viestinnässämme esille reilun pelin teemoja. Joulukuussa vietetään myös kansainvälistä korruption vastaista päivää, jolloin tuomme viestinnä kautta esille yhdessä oppilaitosverkostojemme kanssa kilpailumanipulaation torjuntaan liittyviä aiheita.

  Kampanjatyyppisen viestinnän ohella viestimme reilun kilpailun teemoista myös muina ajankohtina oman viestintäsuunnitelmamme mukaisesti.

  Kriisiviestintä

  Hyvästä toiminnasta huolimatta olemme varautuneet mahdollisiin kriiseihin ja niistä viestimiseen. Lapin urheiluakatemialla ja Santasport Lapin Urheiluopistolla on oma erillinen kriisiviestinnän ohjeistus sekä nimetty kriisiviestintäryhmä. Kriisiviestintäryhmä nimetään vuosittain.

  Keskeistä kriisiviestinnässä on myös yhteistyö SUEK:n ja muiden mahdollisten asianosaisten kanssa.

  Säännöstöt ja sopimukset

  Lapin urheiluakatemian urheilijat, valmentajat ja muut urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kansallista antidopingsäännöstöä, lajikohtaisia säännöstöjä sekä eri arvokilpailuihin ja kilpailutapahtumiin liittyviä säännöstöjä.

  Urheilijamme, valmentajamme ja muu tukihenkilöstö noudattavat toiminnassaan urheilun eettisiä periaatteita. Urheilijat ja valmentajat ovat velvoitettu noudattamaan Suomen, Kansainvälisen Olympiakomitean sekä lajin kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöjä, ja toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaatioiden kanssa mahdollisten dopingrikkomusten selvittämisessä.

  Lapin urheiluakatemian urheilijat, valmentajat ja muu tukihenkilöstö sitoutuvat myös olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon. Mikäli urheilija tai valmentaja epäilee tai havaitsee urheilukilpailujen manipulointia joko itselle ehdotettuna tai muutoin, sitoutuu hän ilmoittamaan siitä välittömästi työnantajalle sekä Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK:lle esimerkiksi ILMO-palvelun kautta.

  Urheilijamme, valmentajamme sekä muut tukihenkilöt sitoutuvat olemaan lyömättä vetoa läheisistä kohteista sekä jakamatta sisäpiiritietoa ulkopuolisille.

 • Dopingvalvonta

  Urheiluakatemiamme harjoitusvuorolla saatetaan suorittaa dopingtestejä. Tiedotamme asiasta eri harjoituspaikkojen henkilöstöä, jotta testit pystytään toteuttamaan hyvässä yhteistyössä. Dopingtestausryhmän saapuminen paikalle tapahtuu lähes aina ennalta ilmoittamatta. Testien sujuvaan suorittamiseen tarvitaan aina ulkopuolisilta suljettu testaustila.

  Harjoitusten vastaavalta henkilöltä odotetaan myönteistä suhtautumista dopingvalvontaan. Harjoituksista vastaavat henkilöt sekä Santasport Lapin Urheiluopiston henkilökunta avustavat testausryhmää esimerkiksi tilojen järjestämisessä, testiin valittavien urheilijoiden arvonnassa sekä testiin valitun urheilijan avustajana toimimisessa, mikäli urheilijamme näin haluaa. Henkilökuntamme suhtautuu antidopingtoimintaan sekä dopingvalvontaan positiivisesti.

 • Toiminta kilpailumanipulaatioepäilyissä

  Tällä sivulla on linkki SUEK:n raportointikanavaan, jossa henkilö pystyy ilmoittamaan mahdollisesta kilpailumanipulaatioepäilystä. Lisäksi olemme nimenneet reilun kilpailun ohjelman yhteyshenkilön, joka vastaa Lapin urheiluakatemiaan liittyvien kilpailumanipulaatioepäilyjen tai epäasiallista käytöstä koskevien asioiden käsittelystä. Vuonna 2023 vastuuhenkilö on koordinaattori Teo Jeskanen.

  Yhteyshenkilömme ilmoittaa kaikista tapauksista SUEK:n tutkintapäällikölle, joka ohjeistaa asian etenemisessä. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän käsiteltäväksi, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Asianosaisia tiedotetaan käsittelyn päättämisestä tai sen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

  Urheiluakatemiamme yhteyshenkilöt

  Teo Jeskanen
  Koordinaattori, Santasport Lapin Urheiluopisto
  teo.jeskanen@santasport.fi
  puh. +358 40 710 6381

  Reijo Jylhä
  Urheiluakatemiapäällikkö, Lapin urheiluakatemia
  reijo.jylha@santasport.fi
  puh. +358 40 168 0553

 • Ilmoita urheilurikkomuksesta

  Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio-, katsomoturvallisuus- tai muuta urheilun eettistä rikkomusta. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen nimettömästi tai nimelläsi urheilutoimijan epäeettisestä toiminnasta, esimerkiksi häirinnästä. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti.

  Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

  ILMO-palveluun pääset tästä